top of page

Praktické využití relaxačních a imaginativních technik

Osnova přednášky:

  1. Úvod - vymezení pojmů,druhů a propojení relax. a imagin. technik

  2. Relax. a imagin. techniky jako prostředek psychohygieny

  3. Řízená relaxace -Proudění energie

  4. Sebepoznání prostřednictvím relax. a imag. technik

  5. Řízená imaginace - Můj dům

  6. Uplatnění relax. a imagin. technik v životních situacích

  7. Řízená imaginace - Růžová bublina

  8. Shrnutí a diskuse


1. Úvod

Stav relaxace patřil vždy k člověku.Potřeba se uvolnit je tedy člověku vlastní a vždy se snažil o nalezení způsobu, jak toho dosáhnout. Proto existuje velké množství relaxačních technik. Tyto techniky obsahují tři základní prvky – sebeuvědomování, uvolnění a soustředění(koncentrace pozornosti). Týká se to stejně krátkodobých stavů tělesného uvolnění jako dlouhodobých hlubokých stavů odtržení od reality. Je to také podstata hypnózy, kdy je většina mozku v útlumu a zároveň jedná část je velmi bdělá.

Techniky navozování těchto stavů vznikaly po celém světě a jsou ovlivněny kulturální odlišností. Nejznámější je zřejmě systém jógy, který vznikl v Indii před začátkem našeho letopočtu a rozšířil se dalších části světa. Ve stejné zemi vznikly ještě o několik století dříve také buddhistické meditační techniky. Jiné techniky, které nejsou všeobecně přístupny, jsou šamanské postupy, které se praktikovaly u tzv. primitivních kmenů a používají se dodnes. Je dokladováno,že hypnózu znali v Egyptě již v 16 století p.n.l.

Z těchto tradičních technik a systémů vycházejí relaxační techniky, které vznikly v minulém století. Nejrozšířenější je Shultzův autogenní trénink používaný v celé Evropě, dále v Kanadě i v Japonsku. V průmyslových zemích je rozšířená relaxace za pomoci biologické zpětné vazby (biofeedback) Nejrozšířenější technikou v anglicky mluvících zemích je Jacobsonova progresivní relaxace

Techniky můžeme také dělit podle zaměření.Někdy se používá pojem relaxační techniky pro označení postupů, které jsou více zaměřeny na tělo a jeho funkce. Imaginační pak označují techniky, které vyvolávají imaginační obrazy. Jejich praktikování předpokládá již určitou schopnost tělesného uvolnění. Nejlépe je tento systém propojení vypracován v Shulzově autogenním tréninku(dále jen AT ) .Po zvládnutí tělesného uvolnění, které představuje zvládnutí šesti základních cvičení může jednotlivec pokračovat v nácviku dalších metod. Mezi ně patří vizualizace. Často je považována za nejúčinnější techniku k ovlivňování podvědomí a celkového psychického stavu. Vizualizace má schopnost působit na představivost, která umí tvořit obrázky.

Imaginace bývá vymezování šířeji, protože kromě zraku zohledňuje i další čtyři smysly člověka. Zkušená terapautka Verena Kastova vymezuje pojem imaginace takto: „ Mít imaginativní schopnost znamená, že člověku je dáno, aby více či méně vědomě viděl obraz něčeho, co už nebo ještě není a co se možná ani nikdy nestane.Tyto představy mohou být velmi názorné, určené spíše barvami nebo formou, mohou je však vyjádřit i čichové vzpomínky nebo čichové předjímání, vzpomínky či fantazie o dotecích nebo i akustické vzpomínky či očekávání. Jindy se projeví spíše jako myšlenky.“ (1)


2. Relaxační a imaginační techniky jako prostředek psychohygieny

Tato skupina technik má své zdroje ve všech uvedených druzích relaxačních technik.Velké množství pochází z jógy, která má propracovaný systém očistných technik. Ty uvolňují podvědomé tenze a dodávají organismu „novou“ energii. Používají navozování představ např. tělo se stane trubicí, kolem těla jsou opisovány elipsy apod. Jiné techniky z jógy pracují se zaměřením pozornosti, např. na různé části těla,na povrh těla, na různé vnitřní orgány, na určitá energetická centra, často také na dech.

I všech šest cviků AT je zaměřeno tak, že dochází k psychickému uvolnění a regeneraci duševních sil. Psychohygienický efekt má i Jakobsonova progresivní relaxace, která je zaměřena na intenzivní střídání napětí a uvolnění jednotlivých svalů.

Harmonizující vliv mají také techniky, které již pracují s představou, která umožňuje přeladění. K tomu jsou vhodné různé přírodní scenérie, příjemné zážitky z minulosti. Je možné také pracovat s představou sebe sama, nebo technických prostředků z našeho života jako např. obrazovka.

K psychohygieně samozřejmě patří i zdravý přiměřený spánek. Pro jedince, kteří zvládli základní stupeň AT není těžké se uvést do spánku téměř kdykoli a kdekoli na dobu, kterou si sami určí.

Společným cílem všech těchto technik je harmonizace těla a psychiky.Současný rychlý životní styl a velké množství podnětů nám přirozenou harmonii velmi narušuje. A tak se vedle tělesné hygieny stává i očista psychiky přirozenou potřebou.


3. Řízená relaxace - Proudění energie

Lehněte si a zavřete si oči. Moje pozornost je zaměřena na dech a na příjemnou polohu těla. S každým nádechem se zaměřuji na oblast hrudníku a s každým výdechem uvolňuji tělo do podložky jakoby se trochu propadalo...............(opakovat 3 krát až 5 krát) S nádechem si uvědomuji pravou nohu od prstů přes lýtko, koleno, stehno a s výdechem uvolňuji. (totéž s nohou levou) S nádechem si uvědomuji pravou paži od prstů, přes loket, nadloktí , rameno a s výdechem uvolňuji. (totéž s rukou levou) S nádechem si uvědomuji svůj trup a s výdechem uvolňuji. S nádechem si vědomím svou hlavu, obličej, oblast kolem očí a s výdechem uvolňuji.

Zaměřím pozornost na pravou dlaň, která se stává propustnou......(opakovat) zaměřím pozornost na levou dlaň, která se také stává propustnou......(opakovat), S nádechem jamkami v dlaních proudí do mého těla blahodárná energie, postupuje do paží přes trup .............a s výdechem chodidly na nohou vychází všechno nepotřebné, z mého těla ven (opakovat). Pozoruji, jak energie proudí mým tělem a všechno nežádoucí se vyplavilo . Blahodárná a uzdravující energie zaplavila mé tělo. Vychutnávám si ten pocit........... Vracím se zpět z uvolnění do stavu bdělosti, do stavu původního. Uvědomím si, že do mého trupu, paží a nohou přichází bdělost a aktivita . Pohybuji prsty na rukou i na nohou , protáhnu celé tělo a otvírám oči.


4. Sebepoznání prostřednictvím relaxačních a imaginačních technik

Techniky zde zařazené nám pomáhají nalézat odpovědi na otázky, které se týkají naší osoby a našeho života. Mohou se zaobírat naší současnou situací, naší minulosti a stejně tak budoucím životem.Techniky takto zaměřené pomáhají pochopení, poznání, uvědomění si nějaké skutečnosti.Mají schopnost odhalovat skryté motivace, utajená přání či vnitřní nastavení naší osobnosti.

Dotazování probíhá ve dvou formách. V hlubokém uvolnění můžeme podvědomí zadávat otázky např. Co si přeji? Jak bych se mohl měnit? Co je smysl mého života? apod. Odpověď se vynoří jako nápad, pochopení, uvědomění si nebo v podobě vizualizovaného obrazu či děje.Jinou formou otázky je obrazový kontext, který může mít podobu obrazu nebo děje. Pro sebepoznání jsou dobře použitelné různé tématické řízené imaginace.

Hanscarl Leuner nabízí např. témata: Louka, Tok potoka, Hora ,Dům, Jeskyně. Klaus Thomas vypracoval známé cesty: Cesta do mořských hlubin, Cesta na vrchol hory. Verena Kastová, která praktikuje jungovskou psychoterapii (C.G. Jung), používá ke svým imaginacím motivy krajiny, stromu, zvířat, ostrovu, jeviště. Archetypální úroveň našeho nevědomí oslovují témata vnitřních průvodců, rádců , moudrých starců či stařen.


5. Řízená imaginace - Můj dům

Lehněte na záda a zavřete oči. Uvolněte své tělo osvědčeným způsobem. S každým výdechem se vaše tělo více uvolňuje a propadá do podložky. Okolní svět a myšlenky vás neruší a vy se můžete plně zaměřit na vnitřní obrazy.

Představte si nějaký dům. Jeho obraz se vyjasňuje a vy si uvědomujete, že je to dům vašeho dětství. Obraz se vyjasňuje a vy se můžete projít okolo domu a prohlédnout si ho. Uvědomte si všechny detaily. Pak vejděte do domu. Vyberte si jeden z pokojů a vstupte. Všímejte si , jak vypadá a co ve vás vyvolává. Možná cítíte nějaké vůně, slyšíte nějaké zvuky nebo tóny. Možná vás zaujme nějaký předmět a vy se dotknete nebo ho vezmete do ruky. Možná se s někým v pokoji setkáte...Nyní opusťte pokoj.Ještě jednou se rozhlédněte po domě a rozmyslete si, co byste chtěli přestavět. Přestavějte to. Opusťte tyto obrazy.

Nyní si představte dům vzniklý z vaši fantazie, dům ještě nepostavený,váš ideální dům. Ani nemusí být k bydlení.....Prohlédněte si tento dům, uvědomte si, jak se vněm cítíte. Uvědomte si místo, na kterém dům stojí. Opusťte tento dům a nechejte rozplynout jeho obraz.

Vynořte se z hlubiny uvolnění na hladinu bdělosti, pomalu, postupně,ale důsledně.


6. Uplatnění relaxačních a imaginačních technik v životních situacích

I zde se již předpokládá schopnost uvést se do uvolněného stavu a zůstat v něm ponořen. Tento stav je pak vhodný pro zadávání autosugestivních formulí. Ty obcházejí volní mechanismy a tím se dostávají až podstatě naší motivace a chtění. Je známa celá řada takových formulí, které jsou buď podporující, např.“Dovedu se prosadit“, neutralizující .např.“Pozornost lidí je mi lhostejná“ a zaměřující: “Každý den je zajímavý“.

V procesu sebeovlivňování je možné také použít vizuální představy.Objevuje se zde řada možnosti. Imaginace ideálního obrazu sebe, přehrávání žádoucích rolí, trénování situací dopředu. Známá je zde metoda desezibilizace (Josef Wolpe) při které dochází k „vyhasínání“ nežádoucích pocitů (např. strachu.) spojených s určitou situací.

Stav hlubokého uvolnění nám může také pomoci v procesu vědomého rozhodování. V imaginace si „prožije me“ možnosti, které se nám nabízejí. Pocit nám pak spolehlivě vybere optimální variantu.

Schopnost samořídící relaxace je možné také využít v aktuální životních situacích, např. částečné krátkodobé uvolnění před a po stresové situaci, prohřátí organismu v chladném prostředí, aktuální tišení bolesti.Známy jsou jako staré tibecké techniky,srozumitelně jsou uvedeny jako součást prostředního stupně AT.

„Cesta do neznámého města“ je třetí Thomasovou imaginací, která nabízí uplatnění pro určitou životní situaci, závažné rozhodnutí, životní křižovatku apod.Může nám ukázat „dobrý“ směr našeho života, může nám pomoci překonat strach z nejistoty a neznámých situací, můžeme rozpoznat, co je pro nás podstatné a co naopak třeba škodlivé...


7. Řízená imaginace - Růžová bublina

Lehněte si na záda a zavřete oči. Uvolněte celé tělo a pozorujte pravidelný a klidný dech. Postupně se budete uvolňovat stále hlouběji.

Představte si něco, co byste chtěli dokázat. Něco, po čem toužíte. Představte si své možná tajné přání. Dále si představte, že toto přání se začne uskutečňovat. Obraz uskutečněného přání se vyjasňuje. Nyní uzavřete svou představu co růžové bubliny, do ní vložte svůj cíl. Růžová bublina se uzavírá a začíná se vznášet. Opouští tuto místnost, vznáší se dále nad domy, zmenšuje se a vznáší se stále výš.... I když ji nevidíte růžová bublina s vaším přáním pluje vesmírem, přitahuje a shromažďuje energii ke svému uskutečnění..........a jednoho dne se vrátí zpět


8. Shrnutí a diskuse

Relaxačních a imaginačních technik je takové množství, že mnou vybrané jsou jen nepatrným zlomkem. Ani téma jejich využití jsem samozřejmě zdaleka nevyčerpala.Snažila jsem se spíše nastínit téměř neomezené možnosti uplatnění, které tyto techniky nabízejí. Jsou podobné všem těm možnostem, které má člověk, chce-li „něco udělat“ se sebou a se svým životem.

Osobně se přikláním k názoru, že všechny tyto techniky (včetně hypnózy) jsou velmi nedoceněné jak běžnou populací, tak ale i odborníky. (Zde mám na mysli jejich uplatnění v terapii).Sama jsem se s blahodárným účinkem setkala již před léty a dodneška jsou pevnou součástí mého osobního i profesionálního života.

V současné době otvírám již sedmý běh dvouměsíčního sebezkušenostního kurzu. Mým cílem je zprostředkovat tyto techniky tak, aby se zážitek stal prvotní motivací pro jejich dlouhodobější praktikování.Literatura:

Gawain, S.: Tvůrčí představivost. Praha, Pragma 1991

Mihulová,M. – Svoboda,M.: Jóga a sebepoznání. Liberec,Santal 1992

Kastová,V.: Dynamika symbolů. Praha,Postál 2000

Kastová,V.: Imaginace jako prostor setkání s nevědomím. Praha,Portál 1999

Nešpor,K.: Uvolněně a s přehledem. Praha, Grada 1998

Vojáček,K.: Autogenní trénink.Praha,Avicenum 1988

Wilson,P.: Základní kniha relaxačních technik. Olomouc, Votobia 1997

Comentarios


bottom of page